Builders Hardware Co D&D. درب نزدیکتر و تولید کننده سخت افزار در تایوان است ، سخت افزاری را برای درها و پنجره ها تولید می کند.

خروج از دستگاه

لطفاً برای دانلود فروشگاه الکترونیکی ما از جمله بار تصادف ، نوار وحشت ، دستگاه وحشت و نوار فشار ، بر روی دستگاه خروجی کلیک کنید.

بارگیری کتاب الکترونیکی
  • خروج از دستگاه
    خروج از دستگاه

    بخشی از دستگاه های خروجی ما لیست UL هستند ، درجه 1 با تست چرخه 500000. نوار وحشت یا دستگاه خروج دارای درجه آتش ، برای شرایط اضطراری ساختمان ضروری است.انتشار مطبوعات