خدمات سفارشی

خدمات سفارشی

سفارشی سازی، نصب و ODM

با توجه به اقلام سفارشی، ما می توانیم محصولات را با توجه به طرح ها، نقاشی ها و نمونه های خود، تولید کنیم. اگر شما نیاز به سخت افزار سفارشی دارید، لطفا اطلاعات مربوط به ارزیابی خود را به جلو ببرید. محصولات به سفارش ساخته شده است، آنها در بیشتر از نیاز شما در دسترس هستند.

موارد زیر محصولات OEM ما برای مرجع شما ارائه شده است.

انتشار مطبوعات